D66 organiseert stikstofwandeling

Op zaterdag 4 maart neemt Toine Cooijmans alle geïnteresseerden mee de Kampina op om uitleg te geven over de stikstofproblematiek. Hij is werkzaam bij Natuurmonumenten en niet verbonden aan D66. Kasper van de Langenberg uit Boxtel is als nummer 3 op de kandidatenlijst van D66 Brabant gastheer bij deze wandeling. Hij opent en sluit de wandeling. De wandeling start om 10.30 uur op de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan De Roond in Boxtel. De wandeling zal anderhalf tot maximaal 2 uur in beslag nemen.

Van klimaatdrammer tot klimaatontkenner, iedereen is van harte welkom! Graag vooraf opgeven via dianne@d66vught.nl

Het provinciehuis van Noord-Brabant. Foto door D66 Brabant.

Stem 15 maart D66, voor een Brabant in balans

Voor het Brabant van de toekomst wil D66 zich de komende periode richten op stimulering van de brede welvaart en doorontwikkeling van onze internationale toppositie. We mogen trots zijn op Brabant, dat een belangrijke bijdrage levert aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Ons innoverend vermogen staat internationaal hoog aangeschreven. Brabant draagt in hoge mate bij aan toekomstbestendige maatschappelijke oplossingen op nationaal én internationaal niveau. Wij zorgen voor meer strategische autonomie van Europa in een veranderende wereld.

We zijn ons bewust van onze sterke positie en nemen daarbij onze verantwoordelijkheid. De economische groei die kenmerkend is voor veel delen van onze provincie heeft naast positieve ook negatieve kanten. D66 Brabant zet daarom vol in op duurzame ontwikkeling van de provincie. Dat betekent dat ambities op economisch gebied in evenwicht zijn met wat nodig is op het terrein van leefbaarheid, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke kansen voor iedereen. We verbeteren de leefomgeving en kwaliteit van leven. Daarbij gaan we behoedzaam om met al onze natuurlijke en menselijke hulpbronnen, zodat we ook zorgen voor de welvaart van volgende generaties. We investeren in brede welvaart voor nu en later.

Dat betekent dat we scherpe keuzes moeten maken. Uitgangspunt daarbij is dat we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veiligstellen, met een scherp oog op wat de gevolgen van onze keuzes betekenen voor hun toekomst. De natuurlijke balans is leidend bij onze afwegingen, net als de keuze voor een overheid die naast de burger staat en samen met die burger de stap naar de toekomst zet. Daarbij gaan we in Brabant slim te werk. De opgaven van deze tijd zijn talrijk en complex. Er zijn hardnekkige problemen die om oplossingen vragen. En omdat er geen makkelijke oplossingen bestaan zullen we onze gezamenlijke innovatieve denk- en daadkracht moeten inzetten om Brabant weer in balans te brengen.

De provincie speelt een steeds belangrijkere rol bij veel grote opgaven. Het stikstofdossier en breder gezien de crises in de biodiversiteit, natuur en klimaat vragen om ingrijpende keuzes. Ook het nijpende woningtekort staat bovenaan de agenda om opgepakt te worden. De schaarse ruimte speelt echter een bredere rol. Zo vraagt onze duidelijke klimaatambitie ook om ruimte voor de energietransitie. De mobiliteitsopgaven en infrastructurele uitdagingen kunnen in deze opsomming natuurlijk ook niet onbenoemd blijven.

De toenemende tweedeling van onze samenleving vragen verder om gelijke kansen voor iedereen en om verbindende initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Juist de provincie kan zorgen voor verbinding in de Brabantse samenleving. De provincie biedt meerwaarde door handig te schakelen tussen lokale noden en regionale behoeften aan de ene kant en de nationale en Europese overheden aan de andere kant.

D66 Brabant denkt en handelt daarbij buiten de geplaveide paden vanuit het belang van een Brabant dat kan inspelen op een veranderende wereld. Juist Brabant is bij uitstek de slimme Europese regio waar innovaties ons grote welvaart hebben gebracht en we steeds op vernieuwende wijze bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor velen in Nederland en de rest van de wereld dient Brabant in dat opzicht als lichtend voorbeeld.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 staat er daarom veel op het spel als we willen werken aan echte, brede welvaart voor elke Brabander en samen willen leven in een Brabant dat in balans is. Laten we daarom samen kiezen voor de toekomst!

CBS: uitstoot landbouw in afgelopen jaren nauwelijks gedaald

Het inkrimpen van de veestapel is geen ‘wens’ van D66, het is nodig. CBS is kraakhelder: innovaties hebben onvoldoende resultaat. We houden teveel dieren voor een gezonde kringloop. Zeker in Brabant.

Tijd voor échte keuzes.

Stop stilstand. Stem vooruit!

Onvermijdelijke keuzes

Echte keuzes zijn onvermijdelijk, dat laat de vergunningenstop in Brabant zien. Het CDA noemt dat ‘Haags’ of ‘polariserend’, D66 werkt liever vanuit argumenten dan sentimenten. Vertragen, vooruitschuiven of samenwerken met ontkenners helpt Brabant en boeren écht niet. Vooruit!

Een rechts blok helpt het klimaatbeleid om zeep

Bij de PS-verkiezingen dreigen PVV, Forum voor Democratie, JA21 en BBB samen 30% van de stemmen te krijgen.

Dit rechtse blok staat voor stilstand. Terwijl wij stevige klimaatactie, ook in de provincies, heel hard nodig hebben!

De vier windmolens langs de A58 bij Oirschot. Foto door Ronald Otter.

D66 herinnert college aan afspraak energieneutraal 2040

Twee maanden geleden liet het college middels een raadsinformatiebrief weten geen nieuwe zoekgebieden open te stellen voor grootschalige zonne- en windenergie. In plaats daarvan zal worden gefocust op zon op dak. De Oirschotse ambitie van energieneutraliteit in 2040, meldt het college, wordt hierdoor mogelijk niet gehaald. De fractie van D66 vindt het opnieuw loslaten van de doelstelling niet acceptabel en vroeg een interpellatiedebat aan.

In juni 2016 stemde de raad unaniem in met een motie van D66 waarin werd gesteld dat Oirschot in 2025 energieneutraal moet zijn. Het toenmalige college nam echter niet de benodigde maatregelen en gaf later aan dat de ambitie ‘onhaalbaar’ was. Als je maar lang genoeg wacht, wordt elke ambitie onhaalbaar. Met frisse tegenzin ging de fractie van D66 vervolgens samen met alle andere partijen akkoord met de nieuwe doelstelling van 2040.

Nu meldt het college dus tussen neus en lippen door en zonder de raad erbij te betrekken dat het keuzes maakt waardoor ook de nieuwe doelstelling ‘mogelijk niet wordt gehaald’. Berusten in het mogelijk niet halen van een doel komt neer op het loslaten van het doel. Goed bestuur, bestuur dat echt gecommitteerd is aan de ambities die de raad haar meegeeft, redeneert terug vanuit het doel en past de maatregelen daarop aan. Hier gebeurt het omgekeerde.

Hier komt nog bij dat er in 2022 een herijking van het in 2020 unaniem aangenomen Stappenplan Energieneutraal Oirschot 2040 naar de raad zou worden gestuurd. Ook op dit punt laat het college zien andere prioriteiten te hebben, want deze herijking is nog steeds niet opgesteld. Dit terwijl een langjarig stappenplan, waarin precies is uitgewerkt hoeveel energie op welke manieren wordt opgewekt en bespaard, volstrekt onmisbaar is om het behalen van de doelstelling veilig te stellen.

Daarom diende de fractie van D66 een motie in die het college oproept om uiterlijk in juni 2023 alsnog met een meerjarenplanning voor de opwek van hernieuwbare energie te komen, die zodanig is opgesteld dat het doel van een energieneutraal Oirschot in 2040 wordt gehaald. De wethouder deed de toezegging dat de doelstelling van 2040 nog steeds het uitgangspunt is en dat het college met de herijking zou komen. Des te verbaasder was onze fractie dat de coalitiepartijen de motie verwierpen.

Oirschot is een rijke en ruimtelijke gemeente. Dit geeft ons een verantwoordelijkheid om minstens ons evenredige deel van de energieopgave op ons te nemen. Er is sprake van een internationaal politiek klimaat waarin je de afhankelijkheid van onbetrouwbare fossiele-energie-leverende mogendheden zo klein mogelijk wilt maken. Bovendien maken klimatologische ontwikkelingen dat de noodzaak om te versnellen met de energietransitie breed wetenschappelijk wordt onderschreven.

Aan de slag dus, doelen zijn er om te halen!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 15 februari 2023.

Stelling StemWijzer Brabant: de hoeveelheid varkens in de provincie moet drastisch omlaag

Voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn leefomgeving. Minder varkens = minder stank, minder mest, minder fijnstof, minder stikstof en beter voor uw gezondheid!

Bericht vanuit de provincie: stikstofcrisis niet oplossen is stilstand

EenVandaag kopt: “Meerderheid provinciale CDA-lijsttrekkers keert zich tegen stikstofbeleid van kabinet: 2030 is absoluut onhaalbaar.” Alle twaalf lijsttrekkers van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen reageren: nog langer wachten is onverantwoord.

We moeten vandaag aan de slag zodat we kunnen bouwen aan morgen. De stikstofplannen van het kabinet komen wat D66 betreft geen dag te vroeg en zijn broodnodig. Om de natuur, onze leefomgeving en de lucht- en waterkwaliteit te herstellen moeten we zo snel mogelijk aan de slag om de uitstoot te halveren in 2030. Ook om de bouw van huizen mogelijk te maken kunnen we geen dag langer wachten.

Want door de te hoge stikstofuitstoot is inmiddels ook het vergunnen van nieuwbouw lastig geworden. Toch lijken meer dan de helft van de provinciale CDA-lijsttrekkers de stikstofplannen van het kabinet al naast zich neer te leggen. Voor ons is dat geen optie.

De komende periode moeten we 100.000 woningen per jaar bouwen. Nu al loopt de bouw van duizenden van deze woningen vertraging op en raken de ambities van het kabinet en woonminister Hugo de Jonge nog verder uit zicht. Nóg eens 5 jaar uitstel, pappen en nathouden, dat is voor D66 geen optie. Voor de rechter niet, voor de natuur niet, voor de economie niet, en niet voor alle jonge mensen die een huis zoeken. En óók de boeren zijn niet gebaat bij nog meer onduidelijkheid, maar verdienen heldere doelen en echt perspectief.

De CDA’ers geven al op voordat het startsein goed en wel gegeven is. 15 maart is er dus echt iets te kiezen: de keuze is aan u. Kiest u voor een partij die het eerlijke verhaal vertelt?

Gaan we voor stilstand, of vooruitgang?

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meerderheid-provinciale-cda-lijsttrekkers-keert-zich-tegen-stikstofbeleid-van-kabinet-2030-is-absoluut-onhaalbaar/

Marlou Jenneskens (Limburg)
Anry Kleine Deters (Drenthe)
Renilde Huizenga (Overijssel)
Stan Hellegers (Gelderland)
Amélie Strens (Noord-Holland)
Marianne de Widt (Utrecht)
Danny van der Weijde (Friesland)
Laura Neijenhuis (Zuid-Holland)
Sander Claassen (Groningen)
Matthijs van Miltenburg (Noord-Brabant)
Tiko Smetsers (Flevoland)
Wouter Versluijs (Zeeland)

Foto door Joost Bouwmeester.

Lezing ecologisch bermbeheer: vier lessen voor Oirschot

Op dinsdag 17 januari organiseerde IVN Oirschot een lezing over ecologisch bermbeheer in Museum de Vier Quartieren. De lezing werd verzorgd door Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden in de gemeente Eindhoven en één van de vier genomineerden voor de titel BovensteBeste Bermbeheerder 2022. De fractie van D66 was aanwezig en trok enkele lessen.

Hoe kan het dat elke ecoloog terugverlangt naar het landschap van honderd jaar geleden, terwijl er aan de totstandkoming van dat landschap geen ecoloog of beheerplan te pas kwam? Het geheim achter de indrukwekkende biodiversiteit in die periode was kleinschalig beheer. Al het onderhoud moest immers met de hand gebeuren. Daardoor was Nederland één groot mozaïek van kleine perceeltjes die op verschillende manieren werden beheerd en ontstond er een eindeloze variatie in landschap. Verschillende dier- en plantensoorten gedijen in verschillende landschappen, dus de biodiversiteit kwam onder deze omstandigheden tot bloei.

Onder leiding van Frank Verhagen ging de gemeente Eindhoven op zoek naar manieren om het gevarieerde landschap van vroeger na te bootsen. Zo werd het stedelijk gebied verdeeld in vele relatief kleine eenheden, die allemaal een andere maaifrequentie en maaiperiode kregen toegewezen. Bovendien laat men circa 15 procent van een te maaien gebied staan. Hiermee blijft het perceel een thuis bieden aan verschillende dieren met verschillende voorkeuren en hebben kikkers en sprinkhanen de mogelijkheid om te schuilen in het lange gras.

Ecologisch beheerde dorpsnatuur kan tevens een rol spelen in het opvangen van overtollig regenwater. Het aanpassen van het rioolstelsel om toekomstige piekbuien aan te kunnen zal tientallen miljoenen euro’s kosten. Dit is deels te voorkomen door de aanleg van wadi’s: groene greppels in de bebouwde kom die regenwater bergen en zuiveren. Het water dat in deze wadi’s stroomt trekt langzaam in de bodem en verdampt gedeeltelijk, waardoor ze ook een rol kunnen spelen in de verkoeling van de bebouwde kom.

Vervolgens wijst Verhagen op het feit dat het inzaaien van bermen met bloemen en kruiden voor een snelle verandering van de soortensamenstelling kan zorgen. De prachtige bloemenvelden helpen mensen te enthousiasmeren voor ecologisch beheer van graslanden. Ook geeft Verhagen aan dat er veel winst is te behalen met het laten staan van dode bomen (“dood hout leeft”). Deze aanpak heeft in Eindhoven voor een toename in zeldzame diersoorten gezorgd. Opnieuw: zorg voor eindeloze variatie in een landschap, dan doe je het altijd wel goed voor één of andere planten- of diersoort.

Met de recente vaststelling van het landschapskwaliteitsplan erkende de raad unaniem dat biodiversiteitsverlies een groot probleem is en dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om deze te herstellen. We roepen het college op om snel de daad bij het woord te voegen, te beginnen bij een herziening van het maaibeleid.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 1 februari 2023.

De provinciale nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 januari in Tilburg.
Foto door Mark van Glabbeek.

D66 Brabant benadrukt belang van evenwicht tussen economische welvaart en welzijn

Matthijs van Miltenburg, lijsttrekker van D66 Brabant, sluit toekomstige deelname aan een coalitie met extreemrechtse partijen uit. Van Miltenburg maakte dit bekend op de provinciale nieuwjaarsbijeenkomst van de partij op zaterdag 14 januari in Tilburg. Tijdens deze bijeenkomst werd ook duidelijk dat D66 Brabant onder zijn leiding de ingezette landbouwtransitie doorzet. Daarbij wordt gedwongen uitkoop van boeren, als allerlaatste redmiddel, niet uitgesloten. Volgens de lijsttrekker zijn harde keuzes noodzakelijk om stikstofuitstoot te verminderen. Alleen met stevige ingrepen kan de Brabantse natuur overleven en kunnen de duizenden woningen gebouwd worden, waar inwoners op wachten. De Brabantse democraten gaven eerder die dag al akkoord op het verkiezingsprogramma Brabant in balans. Een titel die refereert aan de opgave waar de provincie volgens D66 Brabant voor staat: het in evenwicht brengen van economische groei, natuurontwikkeling en welzijn van inwoners.

Lees hier de nieuwjaarsboodschap van lijsttrekker Matthijs van Miltenburg.

De Oirschotse Markt.
Foto door Visit Oirschot.

D66 steunt centrumvisie, raadsvoorstel unaniem aangenomen

De fractie van D66 is tevreden met de unanieme vaststelling van de centrumvisie door de gemeenteraad op 20 december. Dit richtinggevend document is een mooie eerste stap om ons centrum weer de uitstraling te geven die het verdient. Nu is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering. Over de uitwerking in de vorm van een inrichtingsvisie en een inrichtingsplan voor de Markt en omgeving zal de raad in juni opnieuw debatteren.

De bestaande merkwaarden om het centrum te positioneren – Authentiek, Gemoedelijk en Vertrouwd – blijven relevant en worden versterkt met drie nieuwe merkwaarden – Levendig, Uitnodigend en Vernieuwend. Deze merkwaarden bieden voldoende richting om een duidelijk verwachtingsbeeld bij bezoekers op te wekken en houden tevens voldoende rekening met de behoeften van de inwoners. Wel benadrukt onze fractie dat het kiezen voor een positionering betekent dat we dan ook het lef moeten hebben om de activiteiten in het centrum daadwerkelijk te toetsen aan die positionering. Evenementen die niet passen binnen de gekozen positionering zouden op een evenemententerrein kunnen plaatsvinden.

Het lijkt erop dat de infrastructuur op de Markt niet wordt gewijzigd, en dat de huidige ligging van de wegen rond de Markt als uitgangspunt wordt genomen. Eén van de overleggroepen die heeft nagedacht over de toekomst van ons centrum wist echter heel pakkend over te brengen dat dit hét moment is om ‘out of the box’ te denken en uit te gaan van een blanco Markt. Ook ontvingen we nuttige schriftelijke reacties van inwoners. Eén van de briefschrijvers wees ons op onze verantwoordelijkheid om recht te doen aan de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer door de veiligheid van kwetsbare weggebruikers als eerste ontwerpprincipe te laten gelden.

De centrumvisie stuurt aan op een autoluwe Markt. Dit zou absoluut een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. Uit het rapport van bureau Goudappel over de inrichting van de Markt, die op verzoek van onze fractie met de raad is gedeeld, blijkt echter dat zowel autoluw als autovrij mogelijk zijn. Dat maakt het een politieke keuze. De D66-fractie is dan ook teleurgesteld dat het debat over de voor- en nadelen van autoluw en autovrij niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden. De mooiste marktpleinen van Nederland zijn immers zonder uitzondering autovrij. Het vrij kunnen rondslenteren, waarbij kinderen niet hoeven op te passen voor gemotoriseerd verkeer, brengt absoluut een andere ervaring.

We lezen dat er erkenning is voor het feit dat kunst en cultuur van oudsher belangrijk zijn voor Oirschot en een meer prominente plek moeten krijgen in het centrum. De kunstkiosk wordt hiervoor door één van de overleggroepen, en door onze fractie, als kansrijk gezien. Een dergelijke kiosk biedt tevens ruimte voor een toegankelijk openbaar toilet. Tot slot benoemen we graag nog twee ideeën om de groene parels in ons historisch centrum beter te benutten, waar onze fractie erg enthousiast over is: het inzetten van het Wilhelminakanaal voor sportieve activiteiten - zoals suppen en roeien - met daarnaast een mogelijke terras- of paviljoenfunctie, en het openstellen van de parochie- en kloostertuin.

We rekenen erop dat het college zich inspant om ook bij het uitvoeringsprogramma een zorgvuldig participatietraject op te starten. Aan de slag!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 11 januari 2023.

Bouwbedrijf Heijmans plaatst twaalf flexwoningen in Nijkerk.
Foto door Guido Benschop.

Coalitie blijft afwachtend rond tijdelijke woningbouw

Tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van het jaar diende de fractie van D66 samen met Sociaal Progressief Oirschot en Dorpsvisie een motie in die het college opriep om duidelijke richtlijnen voor tijdelijke woningbouw te ontwikkelen. De coalitiefracties lieten zich echter niet overtuigen door de talrijke voordelen.

De woonbehoefte van een bevolking is constant in ontwikkeling door demografische factoren en veranderende gewoontes. Denk aan periodes van vergrijzing of juist ontgrijzing, periodes van meer of juist minder trek naar de stad en periodes van een trend richting thuiswerken of juist werken op kantoor. Een flexibele schil van tijdelijke woningen als aanvulling op het permanente woningaanbod biedt ons de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende woonbehoeften. Bovendien zijn tijdelijke woningen vaak herbruikbaar, circulair en daarmee zeer duurzaam, en is dit type woning vrijgesteld van de verhuurdersheffing, wat het opstarten van nieuwe projecten extra aantrekkelijk maakt voor potentiële verhuurders. Het feit dat er een belangrijke industriële speler op het veld van tijdelijke woningbouw in onze gemeente is gevestigd geeft het gemeentebestuur des te meer reden om vertrouwen in deze ontwikkeling uit te dragen.

De woningbouwopgave waar we voor staan laat zich simpel samenvatten: sneller bouwen en meer bouwen. Tijdelijke woningen verrijzen niet van de ene op de andere dag, want de bezwaarprocedures en het bouwrijp maken zijn net zo goed van toepassing. Toch zijn ze wel degelijk sneller te realiseren dan reguliere woningen. Ook vormt tijdelijke woningbouw echt een aanvulling op de permanente woningvoorraad, omdat er door samen met particuliere grondeigenaren naar ruimte te zoeken mogelijkheden ontstaan die voor permanente woningbouw niet gemakkelijk in aanmerking zouden komen.

Het college zegt open te staan voor particuliere initiatieven, en riep hier tijdens de vergadering ook toe op, maar is niet bereid actief het gesprek te zoeken met particuliere grondeigenaren en deze potentieel geïnteresseerden de weg te wijzen door overzichtelijk beleid en heldere richtlijnen op te stellen. Daarmee voldoet het college vooralsnog niet aan de aansporing van de D66-fractie bij haar beëdiging om kansen te creëren in plaats van af te wachten. In een tijd waar alle partijen van de daken schreeuwen dat woningbouw prioriteit nummer één is mogen we deze mogelijkheid voor meer snelheid en bouwvolume niet laten liggen. Oirschot moet met tijdelijke woningbouw aan de slag!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 28 december 2022.

Kerstgroet

De fractie van D66 wenst u fijne feestdagen en een groen en gezond 2023! Ook in het nieuwe jaar zullen we u vol energie blijven vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De woningbouw, het sociaal domein, de lokale democratie en de groene agenda zijn bij ons in goede handen!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 21 december 2022.

De centrale hoofdas van multifunctioneel centrum 'De Enck' te Oirschot.
Foto door LSWA Architecten.

Aangenomen motie D66 roept college tot de orde: gemeenteraad aan zet rond de Enck

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 29 november schaarde de hele gemeenteraad zich achter de motie van D66-fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder om pas na expliciete instemming van de raad over te gaan tot eventuele verkoop van gemeentelijk vastgoed en/of grond van de Enck en samen met de raad te herbezinnen wat het beste is voor het sociale en culturele klimaat in Oirschot.

Al een tijdje loopt de fractie van D66 opnieuw met zorgen over de Enck. De hele ontwikkeling tussen de initiatiefnemers enerzijds en de Oirschotse verenigingen anderzijds is tot op heden anders verlopen dan we allemaal hadden gehoopt. Om een aantal redenen is het tijd om goed te kijken waar we staan en of er bijstelling nodig is.

Allereerst viel er in de raadsinformatiebrief van 12 augustus te lezen dat er een ander financieel beeld is ontstaan dan men had ten tijde van de besluitvorming over de Enck. Complete transparantie over de inzet van eventuele verkoopopbrengsten en de financiële levensvatbaarheid van de stichting is noodzakelijk om een goed besluit te kunnen nemen.

Verder moeten we ons realiseren dat wanneer de afspraken tussen de verschillende partijen (stichting, horeca, verenigingen, initiatiefnemers) niet goed worden gemaakt, de rekening uiteindelijk toch bij de gemeente komt te liggen. Dit maakt het evalueren van de redenen waarom het tot nu toe moeizaam ging en waar er wellicht extra kaders meegeven moeten worden een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Bovenal geldt dat onze bemoeienis als gemeente met de Enck, en de hele opzet van de constructie zoals die is bedacht, tussen initiatiefnemers en een stichtingsbestuur, er is om de Oirschotse verenigingen in de Enck te kunnen laten landen met een goede scheiding tussen cultuur en commercie. Het is essentieel dat dit voldoende wordt geborgd en de Enck weer de ‘huiskamer van Oirschot’ wordt.

De grond en het onroerend goed van de Enck vormen het laatste stukje strategische invloed van de gemeente op dit belangrijke dossier. Daarom is onze fractie blij dat we het college met onze unaniem aangenomen motie duidelijk hebben gemaakt dat de raad heel dicht betrokken dient te zijn bij de ontwikkelingen rond de Enck en het laatste woord heeft over eventuele verkoop.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 14 december 2022.

Oirschot heeft oren naar proef met burgerberaad

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 18 oktober schaarde de hele raad zich achter het voorstel van D66-fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder om zich te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een proef met een burgerberaad.

Een burgerberaad is een manier om politieke besluitvorming vanuit de samenleving te laten komen. Een representatieve groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. Een burgerberaad maakt heel duidelijk hoeveel steun er in de samenleving is voor bepaalde veranderingen. Politici ontlenen hun ideeën over draagvlak (of het gebrek daaraan) nu vaak aan inspraakavonden, sociale media en opiniepeilingen. De eerste twee zorgen ervoor dat politici niet een dwarsdoorsnede van de samenleving horen, maar vooral ‘boze burgers’, belanghebbenden en politiek geïnteresseerden. Peilingen worden wel gehouden onder een representatieve groep, maar zonder dat de ondervraagden zich goed kunnen informeren over een onderwerp of er met anderen over van gedachten kunnen wisselen. Het resultaat is een ongeïnformeerde momentopname.

Een burgerberaad geeft een betrouwbaarder beeld van de publieke opinie, omdat deelnemers zich niet alleen hebben kunnen informeren, maar ook met elkaar kunnen overleggen. Het resultaat: bruikbare, weldoordachte aanbevelingen, die steun krijgen in de samenleving. Omdat bij een burgerberaad dialoog centraal staat, blijkt het bovendien een uitstekend middel tegen polarisatie. Hoe gevoeliger de kwestie, hoe slimmer het is om een burgerberaad te organiseren. Een ander groot voordeel voor politici: door burgers verantwoordelijkheid te geven, laten politici zien dat ze hen vertrouwen. En daar krijgen zij zelf weer vertrouwen voor terug. Burgerberaden dragen dus bij aan het wederzijdse vertrouwen tussen politiek en bevolking.

Met het genoemde besluit is weer een mooie stap gezet in de richting van de door onze D66-afdeling zo gewenste democratische vernieuwing. We kijken ernaar uit verder te bouwen aan een levendige en toegankelijke democratie!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 9 november 2022.

Aan de slag!

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 18 mei werd het nieuwe coalitieakkoord inhoudelijk behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Ad van Beek (De Gewone Man), Joep van de Ven (CDA) en Corine van Overdijk (VVD) werden beëdigd als wethouder.

Allereerst wil D66 alle inwoners bedanken die de moeite hebben genomen om naar de stembus te gaan. Ons raadslid Marienette Wemelsfelder en onze burgerraadsleden Harry Sauer en Willem Verouden zullen zich vol overtuiging inzetten om vooruitgang te boeken op onze speerpunten: de woningbouw, het sociaal domein, de lokale democratie en de groene agenda.

Dat zullen we doen als oppositiepartij; een term die de afgelopen vier jaar niet is gevallen op het Oirschotse gemeentehuis. In de afgelopen periode werkten we immers, tot onze grote tevredenheid, met een raadsbreed akkoord. Onder deze vernieuwende vorm van besturen verbeterde de sfeer in de raad, kwam het dualisme (een duidelijke scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht) beter tot zijn recht en werden de stemmers van alle partijen in een gelijkwaardige structuur vertegenwoordigd. We zijn dan ook zeer teleurgesteld over de keuze om terug te keren naar de coalitie-oppositiestructuur.

Naast het raadsbreed akkoord pleitten we in ons verkiezingsprogramma voor het selecteren van wethouders via een openbare sollicitatieprocedure, waarbij kandidaten uit de eigen beperkte partijkring op kwaliteit de concurrentie aangaan met kandidaten van buiten. Het is immers in het belang van Oirschot om de best mogelijke kandidaten te vinden. Bovendien is het dualisme gebaat bij een bepaalde mate van persoonlijke afstand tussen controleur en gecontroleerde. Helaas heeft geen van de nieuwe coalitiepartijen een openbare sollicitatieprocedure aangedurfd.

In het coalitieakkoord worden nog weinig principiële keuzes gemaakt; over een groot deel van het akkoord zullen de meeste partijen het eens zijn. Het zal vooral politiek spannend worden zodra de uitvoeringsplannen komen en er omwille van de financiële bandbreedte echte keuzes gemaakt moeten worden.

D66 verwacht een proactieve houding van het nieuwe college; wethouders die kansen creëren in plaats van afwachten. Van ons mag u hetzelfde verwachten. Daar waar het college kansen laat liggen op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming of democratische vernieuwing zullen we de plannen uit ons verkiezingsprogramma aan de hand van initiatiefvoorstellen of moties naar voren brengen.

We laten van ons horen!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 1 juni 2022.

Het Boterkerkje in Oirschot is één van de gebouwen die op de Erfgoedkaart een prominente plek hebben.
Foto door Juan Vrijdag.

Erfgoedkaart Oirschot

Sinds eind september is het mogelijk om een erfgoedkaart van de gemeente Oirschot te raadplegen. Op zo’n kaart worden alle vormen van ruimtelijk erfgoed in beeld gebracht. Niet alleen interessant, maar ook handig wanneer u bijvoorbeeld bouwplannen heeft.

De kaart bestaat uit verschillende lagen, voor monumenten, historisch landschap of archeologie. Op de kaart kunt u deze lagen in- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of een monument een rijks- of gemeentelijk monument is. Er staan ook vele waardevolle landschapselementen op de kaart, zoals oude zandpaden, kerkenpaden, houtwallen en beken. Ook is de begrenzing te vinden van beschermde dorpsgezichten of van archeologisch waardevolle gebieden. Door op zo’n gebied of pand te klikken, wordt extra informatie getoond.

De inventarisatie van al die elementen is tot stand gekomen met medewerking van veel plaatselijke deskundigen. De kaart combineert gegevens van onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente. U kunt de erfgoedkaart raadplegen via oirschot.nl/erfgoedkaart.

Langer veilig thuis wonen met slimme sensoren

Onlangs is het project Leefsamen Oirschot gestart voor alle zelfstandig wonende 65+’ers in de gemeente. Slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich veiliger voelen en beter slapen. "Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen."

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Dit is vaak de wens van ouderen en hun naasten zelf, terwijl langer thuis wonen ook uitdagingen met zich meebrengt. Vooral op het gebied van veiligheid en ondersteuning door naasten biedt Leefsamen een slimme oplossing voor de thuiswonende oudere.

Leefsamen is een dienst die mensen helpt om hun woning veilig te houden, ook als ze een dagje ouder worden en wat meer hulp nodig hebben. Slimme sensoren, zoals rookmelders, deurcontacten en indien nodig een paniekknop worden op afspraak in de woning geïnstalleerd. Daarnaast ontvangen deelnemers een kosteloze woonscan met adviesrapport voor eventuele hulpmiddelen.

De sensoren kunnen indien nodig ook sociale alarmering inzetten, door direct een bericht te sturen naar de telefoon van naasten (familie, buren) die dan kunnen komen helpen. Een professionele hulpverlener kan optioneel voor de opvolging zorgen als de sociale omgeving niet reageert. Indien gewenst wordt tegelijk met deze melding relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd, zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Meer informatie leest u️ op leefsamen.nl/oirschot waar u zich ook online kunt aanmelden. Wacht niet te lang meer, want de afspraken worden inmiddels al ingepland en er kan een beperkt aantal deelnemers meedoen.

Actie ‘vergroen uw dak’

Reserveer vanaf nu jouw subsidie voor een groen dak!

Het klimaat verandert. De regenbuien worden heftiger en de hitte steeds extremer. Het vergroenen van daken helpt om deze overlast te beperken. Samen met Waterschap de Dommel en IVN Oirschot wil de gemeente inwoners stimuleren om hun steentje bij te dragen aan een klimaatbestendiger Oirschot. Daarom kunt u vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

De voordelen van een groen dak

Groene daken dragen bij aan het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Met de aanleg van een groen dak wordt regenwater opgevangen en vastgehouden en het rioolstelstel daardoor minder belast. Daarnaast verkoelt een groen dak op zomerse dagen de temperatuur in gebouwen en heeft het in de winter een isolerende werking. Dit bespaart op uw energiekosten. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit. Het biedt een mooie plek voor vlinders, vogels en nuttige insecten en het zorgt voor nog meer vergroening in onze gemeente.

Weten wat de voorwaarden zijn of je subsidie reserveren? Kijk op oirschot.nl/groenedaken.

De gemeenteraad bestaat uit: (achterste rij v.l.n.r.) Fons Peeters, Paul van den Biggelaar, Joris van de Loo, Kees Timmermans, Jan Pijnenburg, Daan Goutziers, (middelste rij v.l.n.r.) Pieter van Loon, Thea Cichy, Claud Leermakers, Wil Verhoeven, John van Bijsterveldt, (voorste rij v.l.n.r.) Marienette Wemelsfelder, Lily Maaref, Kim Martens-Willems, Hans van de Ven, Els Claassen-Kolsters en Joep van de Ven. Daarnaast staan op de foto burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (vooraan in het midden) en griffier Han Struijs (rechts in de middelste rij). Fotograaf: Kees Beekmans.

Steeds meer vrouwen in de raad…

Met deze titel publiceerde het Eindhovens Dagblad onlangs een artikel over dit onderwerp, en hieraan werd een duidelijk staatje toegevoegd, waarin precies te zien is hoeveel mannen en vrouwen er in de gemeenteraden van de 23 Zuid Oost Brabantse gemeentes zitting hebben, en dan vergeleken de vorige en de huidige samenstelling van de gemeenteraden. Deze cijfers rechtvaardigen (bijna) helemaal de titel.

Maar bij nadere beschouwing toch niet helemaal, want één gemeente springt er dan duidelijk uit; u raadt het al, Oirschot! In de vorige raadsperiode scoorde Oirschot met 41,2% vrouwelijke raadsleden het hoogste van al die 23 gemeentes (heel mooi…), maar nu is Oirschot de enige gemeente waar mínder in plaats van méér vrouwen in de raad kwamen (minder mooi…). Uit oogpunt van emancipatie dus geen stap vooruit, zoals in de meeste gemeentes, maar in Oirschot een stap achteruit. Hoe komt dat nou? Als ik kijk naar de samenstelling van onze oude en onze nieuwe raad, viel me in de oude samenstelling al op dat 5 van de 6 fracties één of meer vrouwen hadden, en alleen De Gewone Man 4 mannen. Nu hebben nog steeds 5 van de 6 fracties één of meer vrouwen en die zesde fractie 5 mannen; what’s in a name?

Er is ook één fractie die uitsluitend uit vrouwen bestaat, D66. Hier is overigens wel een uitspraak van orakel (wijlen) Johan Cruijff van toepassing: “elk nadeel heb z’n voordeel”. Want het viel ons natuurlijk tegen dat we geen tweede raadszetel hebben behaald, maar dus wel weer een volledig vrouwelijke fractie. En neemt u van mij aan: Marienette Wemelsfelder staat ook de komende 4 jaar haar mannetje in de raad…

Jan Koonings,
D66 Oirschot

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 6 april 2022.

CDA en D66 delen een bank: (vlnr) Lily Maaref, Fons Peeters, Wil Verhoeven en Joep van de Ven van het CDA en Marienette Wemelsfelder van D66. © DCI Media

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2022-2026 geïnstalleerd en hebben alle raadsleden de eed of de verklaring en belofte afgelegd.

Namens D66 neemt Marienette Wemelsfelder opnieuw zitting in de raad. Ze zal zich ook de komende jaren vol overtuiging blijven inzetten voor een groen, progressief en sociaal Oirschot.

Iedereen van harte proficiat en laten we er samen een mooie periode van maken!

Definitieve zetelverdeling

Bedankt voor uw stem!

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De stemmen zijn geteld. Maar liefst 8746 mensen hebben hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 56,1% van de kiesgerechtigden. Op 21 maart werd de uitslag vastgesteld.

Met 27,7% is De Gewone Man de grootste partij, gevolgd door het CDA (21,3%), Dorpsvisie (17,8%), Sociaal Progressief Oirschot (14,1%), de VVD (10,8%) en D66 (8,3%).

Reactie lijsttrekker Marienette Wemelsfelder

Vanuit D66 denken we dat het behoud van één zetel lijkt te passen bij de trend die we in heel Nederland zagen, namelijk dat vooral lokale partijen wonnen. We hadden wel gehoopt op een tweede zetel om zo ons onderscheidend geluid op de groene agenda en het werken aan het vertrouwen in de democratie, en daarnaast ook woningbouw, inclusief snelle tijdelijke woningen, en het aanjagen van levende cultuur meer kracht bij te zetten. We hopen nog steeds op een raadsakkoord met een professionele sollicitatieprocedure voor kandidaat-wethouders om tot een collegesamenstelling te komen en om zo het 'ons kent ons'-cultuurtje te doorbreken. Maar het is nu aan andere partijen om daarbij over hun eigen schaduw heen te stappen.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 23 maart 2022.

Bekijk hier de toespraak van onze lijsttrekker Marienette Wemelsfelder tijdens het verkiezingsdebat op 8 maart.

Beste inwoner van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen, 

Als D66 maakten we voor u een verkiezingsprogramma waar we trots op zijn. Trots omdat we geloven dat we met onze vernieuwende en praktische ideeën de belangrijke thema’s voor Oirschot kunnen aanpakken. Dat doen we voor een groen en gezond Oirschot! In dit verkiezingsprogramma vindt u op tal van onderwerpen onze plannen, zoals voor de woningmarkt, de cultuuragenda, het sociale hoofdstuk, dierenwelzijn en tal van andere onderwerpen.

Naast woningbouw en de sociale agenda zijn wij een partij die bovenal aan de groene agenda wil werken én aan het gezond maken van onze democratie. Daarom zijn naast het lokaal aanpakken van de woningnood en het ontwikkelen van beleid voor jong en oud, zeker ook het aanpakken van het klimaatprobleem, de hervorming van de agrarische sector en het verbeteren van de bestuurscultuur, onze topprioriteiten.

D66 Oirschot is een lokale partij. Net als bij andere lokale partijen, zijn onze leden en fractieleden inwoners uit ons dorp. Dat betekent ook dat we ons verkiezingsprogramma specifiek voor Oirschot maakten en dat we onze standpunten in alle vrijheid en in het belang van Oirschot bepalen. Daarnaast kunnen we het provinciale en landelijke netwerk van D66 inzetten als dat ons lokaal kan helpen. Dat is belangrijk bij een dossier als de A58. Bovendien heeft dit het voordeel dat we gebruik kunnen maken van de kennis en ideeën van partijgenoten uit andere gemeenten.

D66 is een partij zonder strakke ideologie; wij nemen heel inhoudelijk en pragmatisch besluiten. Dat doen we met een optimistische blik, omdat we vertrouwen hebben in de medemens en in de overtuiging dat we de toekomst kunnen verbeteren.

Wij willen de welvaart delen en geloven in het concept ’brede welvaart’, waarbij we de balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische vooruitgang. Uiteindelijk willen we niets liever dan dat we, al is het maar een klein beetje, kunnen bijdragen aan het geluk van onze inwoners.

Wij willen naar u luisteren en samen met u de veranderingen voor elkaar krijgen. Deel daarom zeker ook uw mening met ons, door een e-mail te sturen naar info@d66oirschot.nl. Dat stellen wij echt op prijs.

Uw stem geeft ons de daadkracht om voor Oirschot en haar inwoners een mooie toekomst te realiseren.

Een groen en gezond Oirschot, daar doen we het voor!


Namens D66 Oirschot, 

Marienette Wemelsfelder (lijsttrekker)
marienette@d66oirschot.nl

Lees hier ons verkiezingsprogramma. 

Marienette Wemelsfelder

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Harry Sauer

Burgerraadslid en kandidaat #2

Willem Verouden

Burgerraadslid en kandidaat #3

Benieuwd wie er nog meer klaarstaan om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Bekijk hier onze kandidatenlijst.

Duurzaamheid als topprioriteit

Met haar rijke voorzieningen en verenigingsleven en haar prachtige natuurgebieden en erfgoed is Oirschot een heerlijke gemeente om in te wonen. Er liggen echter ook uitdagingen. Starters hebben grote moeite om betaalbare woningen te vinden en de intensieve veehouderij trekt een zware wissel op de luchtkwaliteit en natuur. Oirschottenaren kijken naar de politiek voor oplossingen.

In 2021 besloot ik me aan te sluiten bij de grote groep betrokken burgers van allerlei politieke kleuren die zich onvermoeibaar inzetten voor de lokale politiek. Ik werd burgerraadslid namens D66, schreef mee aan het verkiezingsprogramma en had daarmee de mogelijkheid om me actief in te zetten voor Oirschot en de zaken die me aan het hart gaan. Als nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ga ik hier graag mee door.

Als ik aan D66 denk, denk ik aan optimisme, nuance, het redelijke midden en vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Ik kan me goed vinden in de sociaal-liberale visie op de maatschappij, in mijn ogen treffend verwoord in de slagzin ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Verder waardeer ik de focus op duurzaamheid, goed onderwijs als basis voor gelijke kansen en de bereidheid grensoverschrijdende uitdagingen internationaal aan te pakken.

Vooral het thema duurzaamheid ligt me na aan het hart. We hebben als gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering. Er zal hard gewerkt moeten worden om de overstap op duurzame vormen van energie voortvarend, efficiënt en betaalbaar uit te voeren.

Ook in de landbouw is er een grote verduurzamingsslag te maken. Om dierenwelzijn en de volksgezondheid beter te borgen, streven we in plaats van intensieve landbouw naar kleinschalige en natuurinclusieve landbouw. We helpen boeren de omslag te maken naar kringlooplandbouw, bieden ondersteuning bij het aanleggen van poelen en bloemrijke slootkanten om de biodiversiteit te verhogen en faciliteren initiatiefnemers die lokale en regionale voedselmarkten met korte ketens willen ontwikkelen.

Ik hoop dat D66 op 16 maart op uw stem mag rekenen, voor een groen en gezond Oirschot!

Willem Verouden,
burgerraadslid en kandidaat #3

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 9 maart 2022.

Samen wonen

Een eigen huis, een plek onder de zon. Veel heeft een mens niet nodig om gelukkig te zijn, maar een eigen plek als basis om je leven vorm te geven is onmisbaar.

Wonen is op dit moment voor velen geen vanzelfsprekendheid. Te duur, te groot, te klein, te ver weg, te laat: het leidt tot veel frustratie en met lede ogen zien we aan hoe mensen, die graag in onze gemeente zouden willen wonen, vertrekken. De toekomst van ons dorp, met haar scholen, bakkers, fietsenmakers, werknemers, vrijwilligers, sporters, verenigingen en verzorgers, zal worden beïnvloed door de keuzes die wij nu maken. Wij respecteren de democratisch gestelde regels en beperkingen rond milieu en stikstof. Daarmee borgen we een leefbare toekomst. Een betaalbare woning moet echter wel binnen bereik blijven.

Daarom wil D66 Oirschot al het mogelijke doen om de vastgelopen woningmarkt open te breken. Dat doen we door slim te bouwen en gebruik te maken van de nieuwste kennis en inzichten. Denk hierbij naast vastgoed aan ‘flexgoed’: een flexibele schil van compacte, duurzame en betaalbare woningen die kan meebewegen met de behoefte. Ook passief bouwen (een methode waarin wooncomfort en minimale energiekosten hand in hand gaan), het omvormen van agrarisch vastgoed, tiny houses en drijvende woningen bieden wat ons betreft kansen.

Zomaar roepen dat er binnen vijf jaar een bepaald aantal woningen moet staan is niet een belofte die wij als D66 willen doen. Wat wij wel beloven is dat we alle mogelijkheden zullen benutten. Van reguliere nieuwbouw tot woningsplitsing en van tijdelijke woningen tot de omvorming van agrarisch vastgoed; wij vinden dat het nu, meer dan ooit, tijd is voor actie.

Diederik Mutsaerts,
kandidaat #8

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 2 maart 2022.

Een gezonde democratie in Oirschot

In 2021 zakte in Nederland het vertrouwen in de overheid naar 30%. Dat was in 2020 nog 70%, aldus een onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit. Ons hele politieke systeem is gefundeerd op vertrouwen van inwoners in haar overheid. Aan dat vertrouwen moet dus gewerkt worden, ook in Oirschot en wel door ons allemaal: de politieke partijen, het college, de journalisten en de inwoners.

De politieke partijen moeten vóór de verkiezingen niet focussen op stemmenwinst met makkelijke beloftes, maar concreet aangeven waarvoor ze staan. Een degelijk verkiezingsprogramma hoort daarbij. De raadsleden horen kritisch te zijn, maar er mag geen afrekencultuur ontstaan, zodat het college de ruimte heeft om eerlijk en open te zijn. Daarnaast moeten er democratische instrumenten worden ontwikkeld en ingezet: professionalisering van het participatieproces is een must! Het referendum moet uit de mottenballen en D66 heeft het interessante idee om het recht van amendement aan inwoners te geven. U kunt daar meer over lezen op www.d66oirschot.nl/verkiezingsprogramma.

Het college moet bestaan uit de beste mensen die een gemeente kan werven. Het naar voren schuiven van kandidaten vanuit eigen politieke gelederen, geeft daartoe te weinig garantie. Verder horen, zeker in een gemeente waar gewerkt wordt met een raadsbreed akkoord, de wethouders met elke partij een vergelijkbare relatie te hebben. D66 pleit daarom voor een raadsbrede commissie die de kandidaten voor het collegeteam kiest, zoals dat ook gebeurt bij het kiezen van een burgemeester.

De journalisten hebben ook een cruciale rol. Zij mogen in de strijd om de media-aandacht, de oren niet laten hangen naar de verkoopcijfers. Informeren en het duiden van de standpunten van zowel beleidsmakers als critici, zijn belangrijke bouwstenen van het democratisch proces.

Tenslotte de inwoners, daar gaat het om. Wat een inwoner kan doen is zich steeds weer informeren over het waarom van besluiten. Soms helpt dat om begrip te krijgen voor de vaak complexe afwegingen die gemaakt moeten worden. In een gezonde democratie is echte betrokkenheid van inwoners essentieel. Laten we er alles aan doen om elkaar de komende vier jaar te vinden.

Marienette Wemelsfelder,
fractievoorzitter en lijsttrekker

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 23 februari 2022.

Een Oirschot waar we het samen doen

Wij geloven dat je écht vrij bent als iedereen gelijke kansen krijgt. Kansen op gezondheid, de juiste zorg, het best passende onderwijs, de mogelijkheid om te sporten en te kunnen genieten van natuur en cultuur. Allemaal op een manier die voor jou persoonlijk het beste past. En dat is een uitdaging. Want Oirschot is een gemeente met een grote groep ouderen die de zorg en woning verdienen die ze nodig hebben. Daarnaast hebben veel jongeren de afgelopen jaren hun sociale leven drastisch ingeperkt gezien, met alle gevolgen van dien. We moeten oog hebben voor jong en oud, en iedereen daar tussenin. En daar is het sociale beleid van D66 Oirschot op gebaseerd.

Kansengelijkheid begint bij onderwijs. Als elk kind goed onderwijs krijgt, is dat goed voor het kind maar ook voor onze samenleving als geheel. D66 Oirschot streeft naar een gevarieerd aanbod van onderwijs in iedere kern, zodat er voor ouders en kinderen echt iets te kiezen is qua onderwijstype en schoolomvang. Daarbij kan ook de bibliotheek, voor zowel jong als oud, met een breed aanbod van materialen en lesprogramma’s een veel grotere rol spelen in het stimuleren van geletterdheid, taal- en leesvaardigheid, en digitale vaardigheden. Wat zou het mooi zijn als we de bibliotheek een multifunctionele functie kunnen geven zodat het tevens een ontmoetingsplaats is voor sociale en culturele initiatieven.

Vrij zijn betekent de eigen regie kunnen behouden als het gaat om gezondheid. Preventie wordt steeds belangrijker maar zorg zal altijd nodig zijn en moet dus beschikbaar blijven. Net als de mensen die werken in de zorg, hecht D66 Oirschot veel waarde aan de vele mantelzorgers. Ook in Oirschot vormen zij een onmisbare schakel voor de gezondheid en het welzijn van onze oudere inwoners. Wij willen een meer actieve rol van de gemeente om dit te ondersteunen en te faciliteren. Daarnaast moeten regels, processen en procedures voor het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk zijn. Ze dienen om te helpen en mogen nooit een belemmering vormen. De menselijke maat en maatwerk vormen hierbij ons uitgangspunt. Daar gaat D66 voor, voor jou.

Saskia van Wezel,
burgerraadslid en kandidaat #6

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 16 februari 2022.

Fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder wijst D66-Statenlid Ine Meeuwis wat er verandert als verkeer niet meer hoog langsraast, maar via een aquaduct onder het kanaal door kan.

Steun provincie voor aquaduct bij Oirschot

Een eensgezinde gemeenteraad van Oirschot gaf op 20 april via een initiatief-raadsvoorstel, opdracht aan het college om bij de minister aan te geven dat de gemeente Oirschot de eerder verleende steun voor het alternatief ‘A58 verhoogd over het Wilhelminakanaal’ introk. De minister wees jaren geleden een aquaduct af, omdat de noodzakelijke verbreding van de A58 bij Oirschot dan te duur zou worden. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een aquaduct geen 150 miljoen, maar slechts 30 miljoen aan meerkosten betekent. Eventuele baten werden nog niet in kaart gebracht, terwijl de praktijk in andere gemeenten leert dat een ondertunneling meestal ook veel positiefs oplevert, bijvoorbeeld hogere grondopbrengsten.

Dat de gemeenteraad van Oirschot zo duidelijk en eensgezind was, werd opgepikt door D66-Statenlid Ine Meeuwis. Zij diende, met steun van CDA en de Partij voor de Dieren, in de Provinciale Statenvergadering van 23 april een motie in, om vanuit de provincie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor co-financiering van een aquaduct. D66 legde in die Statenvergadering het accent bij gezondheid & leefkwaliteit en de grote woningbouwopgave in Brabant. Ine haalde, als inwoner van Best, uit eigen ervaring aan wat ondertunneling voor de leefbaarheid van een gemeente kan betekenen.

Doordat de stemming over de betreffende motie ‘Gezond Wonen in Brainport’ werd uitgesteld naar 21 mei, kregen Oirschotse partijen in de tussentijd de gelegenheid om bij alle leden van Provinciale Staten, nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen hoe goed de D66-motie aansloot bij het thema leefbaarheid en de woningbouwopgave  in de Brainport-regio. Zij deden dat o.a. door hun eigen partijgenoten in PS aan te spreken en een gezamenlijke brief naar hun provinciale collega-politici te sturen. Uiteindelijk werd de motie daar afgelopen vrijdag met een grote meerderheid van 39 stemmen voor en 11 tegen, aangenomen.

Zo kan politiek dus werken; een eensgezinde raad in Oirschot, de provincie die dat ziet, partijen die luisteren naar elkaars argumenten en elkaar versterken. Menig inwoner van Oirschot die vrijdag het nieuws hoorde dat de motie was aangenomen, heeft die avond het glas geheven. Het aquaduct is er weliswaar nog niet, maar er is wel een belangrijke stap in de goede richting gezet.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 26 mei 2021.

Verklaring a58 bewerkt.docx

College komt in actie en voorkomt (voorlopig) een motie
25-01-2022

Brief aan de minister, RaadsinformatiebriefRaadsinformatiebrief 2

Brief RWS aan gemeente, Reactie IPV Delft

Meer informatie over het aquaduct is te vinden via oirschotaquaductinhetgroen.nl.

Lees hier alle betogen van fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21-12-2021.

Vorige raadsvergaderingen:

30-11-2021

Een memo vol met fouten is naar de Brabantse statenleden gestuurd. Samen met andere fracties en de wethouder onderneemt D66 actie.

23-11-2021

Klik hier voor meer informatie.

Marienette Wemelsfelder gekozen als lijsttrekker
05-07-2021

Marienette is door de Oirschotse afdeling opnieuw gekozen als lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Ze is unaniem gekozen en er was een goede opkomst. Dat is een mooi begin van een nieuwe periode. Er waait een frisse wind door D66 Oirschot met nieuwe leden die actief meedenken over een echte D66-koers voor de nieuwe raadsperiode. Een groene agenda, met veel aandacht voor het betrekken van de inwoners en daarmee herstel van vertrouwen in de overheid, zal in ieder geval een belangrijk aandachtspunt worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor woningbouw en economisch herstel na de coronaperiode.

Marienette was bij de vorige verkiezingen ook al de lijsttrekker en is de afgelopen vier jaar fractievoorzitter geweest. Op dit moment heeft D66 maar één zetel in de raad van Oirschot, maar het lijkt erop dat alle lichten op groen staan om een mooie zetelwinst te gaan behalen. Daartoe wil Marienette al haar creativiteit, overtuigingen en energie inzetten.

Lees hier meer.

Raadsvraag: Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk 

De gemeenteraad is gevraag om een krediet van circa drie miljoen euro exclusief btw beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk.

D66 Oirschot is zeker voorstander om de drukte op de Kempenweg en in Moorland en Slingerbos aan te pakken. Maar is de verbindingsweg echt een verbetering? Zijn de voorgeschotelde bedragen wel correct? Wat zijn de te verwachten aantallen voertuigen door het gebied? D66 heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld. Deze vragen vindt u hier.

Het Aquaduct bij Oirschot lijkt een stukje realistischer te worden nu ook de Provinciale Staten van Noord-Brabant zich erachter hebben geschaard. 

Eindhovens Dagblad, Janske Mollen, 21-05-21

Lees hier meer.

Jan Koonings benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!
26-04-2021

Op maandag 26 april ontving Jan Koonings een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling bracht het feestelijke nieuws met een persoonlijke speech aan de voordeur.

Behalve voor D66 Oirschot was en is Jan op vele fronten als vrijwilliger actief en mede daarom heeft hij deze eervolle onderscheiding verdiend.

Wij feliciteren Jan van harte met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Lees hier meer.

Sluit jij je bij ons aan?

We zijn erg benieuwd of en hoe jij een rol zou willen spelen bij D66 Oirschot.

Wat fijn dat je onderstaande vragen wil beantwoorden.
Dit kost je maar een paar minuutjes. Alvast super bedankt.

Ga nu naar de enquête.


Gewoon een keer meeluisteren bij een fractievergadering? Of meepraten over actuele onderwerpen? Meld je aan via info@d66oirschot.nl.