Aquaduct A58

Bijlage 2 Statenmededeling De 10e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL. _ Beantwoording M51 Gezond wonen in Brainport.pdf
2021 11 12 RIB Aquaduct A58 bij Oirschot met brief Min IW 21.I002878.pdf

Een korte voorgeschiedenis.

In de provincie is een motie aangenomen om te zoeken naar Cofinanciering voor en aquaduct bij Oirschot.

In de 2e kamer is een motie angenomen dat de minister met Oirschot in overleg moet gaan over een aquaduct zodra de provincie de eerdere genoemde motie heeft uitgevoerd.

De Oirschotseraad heeft de intentie uitgesproken om een significant bedrag mee te financieren voor een aquaduct.

Volgens de memo van 19 oktober van de provincie zijn er geen partijen gevonden die mee financieren aan een aquaduct en daarom gaat de provincie ook niet mee financieren.

Met dank aan Ine Meeuwis D66 Statenlid Noord-Brabant kreeg de lokale fractie van D66 de memo onder ogen en hiermee constateerde wij dat de memo geen rechtdoet aan de intentsies van de gemeente Oirschot.

De volgende aspecten moeten gerectificeerd worden;

- Op de eerste pagina van de memo wordt gesproken van 220 miljoen voor een viaduct maar daar wordt (volgens onze informatie) een aquaduct bedoeld.

- Op de eerste pagina staat: “Tot slot geeft de Minister aan dat besluitvorming over het niet verder onderzoeken van het aquaduct is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken overheden, waaronder de gemeente Oirschot” . Maar dit is niet volledig want de raad van Oirschot heeft met een initiatiefraadsvoorstel, dit standpunt (onderbouwd) herroepen.

- Op de tweede pagina staat “Op 20 oktober 2021 heeft een tweede gesprek plaatsgevonden” terwijl de brief gedateerd is op 19 oktober. (De brief lijkt dus ge-antidateerd)

- De hele passage daaropvolgend is niet volledig /
chronologisch en geeft daarmee een onvolledig en vertekend beeld

- Op de derde pagina staat te lezen : “Het feit dat er vanuit andere overheden geen extra budget ter beschikking wordt gesteld, er geen eenduidigheid is over de kosten, en er ook binnen de provincie geen budget beschikbaar is en wij geen directe inhoudelijke aanleiding zien om de plannen te wijzigen, brengt ons helaas tot de conclusie dat wij geen cofinanciering kunnen leveren voor de realisatie van een aquaduct in plaats van een brug".

In het gesprek van 20 oktober waaraan wordt gerefereerd, is expliciet door Oirschot aangegeven dat Oirschot wel degelijk bereid is een aanzienlijk bedrag te co-financieren aan een aquaduct oplossing.

Samen met de wethouder en alle fracties van Oirschot nemen wij actie om de brief te laten rectificeren zodat de staten leden en de minister de juiste informatie hebben.


20211103 Brief aan gemeente Oirschot over aquaduct.pf.pdf